Институт за национална историја
English
Македонски
 • Насловна
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести
 • Истражување
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско-турски период
  • Одделение за преродбенско-националноослободително движење
  • Одделение за меѓувоениот период
  • Одделение за НОВ и најнова историја
  • Балканолошко одделение
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
  • Докторски студии
 • Публикации
 • Галерија


Институтот за национална историја (ИНИ) е јавна научна установа која се занимава со истражувачка и наставна дејност. ИНИ се фокусира на проучување на историјата на Македонија и поширокиот регион низ сите историски периоди и изведува настава за втор (постдипломски) и трет (докторски) циклус на студии.Гласник на ИНИ, год. 61, бр.1, Скопје, 2017

Македонска Александрида (Извадок од „Славјано - маќедонската општа историја“ од Ѓорѓија М.Пулевски)

Гласник на ИНИ, год. 60, бр.1, Скопје, 2016.

Гласник на ИНИ, год. 60, бр. 2, Скопје, 2016.

Балканот: луѓе, војни и мир. Редакциски одбор Драги Ѓорѓиев и др. Скопје: Институт за национална историја, 2015.

Музафер Бислими, Границата на Албанија и манастирот Св.Наум:1912 - 1925 (документи) / Muzafer Bislimi, Kufiri me Shqipërinë dhe çështja e Shën Naumit: 1912 - 1925 (dokumente), Скопје: Институт за национална историја, 2015.
Вести
Меѓународна научна конференција „Knowledge Еxchange in academic cultures through migration between and within Europe and The Blac Sea Region“
08.01.2019 - Во периодот од 11-12 јануари 2019 г. повеќе 
Втор повик за учество на МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ: БАЛКАНСКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА И СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ
18.07.2018 -

Пријавување

. повеќе 
Call for Papers: “Knowledge Exchange in Academic Cultures through Migration between and within Europe and the Black Sea Region (Until World War I and its Aftermaths)”
08.07.2018 -

Програмата во пдф формат може да ја превземете од линкот доле.

. повеќе 
Повик за учество на МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ: БАЛКАНСКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА И СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ
06.06.2018 -

Пријавување

. повеќе 
THE BEGINNINGS OF MACEDONIAN ACADEMIC RESEARCHES AND INSTITUTION BUILDING (19th - EARLY 20th CENTURY)
19.03.2018 -

. повеќе 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА УМЕТНОСТ, ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛОГИЈА „М.Т. РИЛСКИ“ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ НА УКРАИНА
15.03.2018 -

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА УМЕТНОСТ, ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛОГИЈА „М.Т. повеќе 


Финансирано од

Музафер Бислими, Границата на Албанија и манастирот Св.Наум:1912 - 1925 (документи) / Muzafer Bislimi, Kufiri me Shqipërinë dhe çështja e Shën Naumit: 1912 - 1925 (dokumente), Скопје: Институт за национална историја, 2015.

Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ