Институт за национална историја
English
Македонски
 • Насловна
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести
 • Истражување
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско-турски период
  • Одделение за преродбенско-националноослободително движење
  • Одделение за меѓувоениот период
  • Одделение за НОВ и најнова историја
  • Балканолошко одделение
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
  • Докторски студии
 • Публикации
 • Галерија


Институтот за национална историја (ИНИ) е јавна научна установа која се занимава со истражувачка и наставна дејност. ИНИ се фокусира на проучување на историјата на Македонија и поширокиот регион низ сите историски периоди и изведува настава за втор (постдипломски) и трет (докторски) циклус на студии.Гласник на ИНИ, год. 61, бр.1, Скопје, 2017

Македонска Александрида (Извадок од „Славјано - маќедонската општа историја“ од Ѓорѓија М.Пулевски)

Гласник на ИНИ, год. 60, бр.1, Скопје, 2016.

Гласник на ИНИ, год. 60, бр. 2, Скопје, 2016.

Балканот: луѓе, војни и мир. Редакциски одбор Драги Ѓорѓиев и др. Скопје: Институт за национална историја, 2015.

Музафер Бислими, Границата на Албанија и манастирот Св.Наум:1912 - 1925 (документи) / Muzafer Bislimi, Kufiri me Shqipërinë dhe çështja e Shën Naumit: 1912 - 1925 (dokumente), Скопје: Институт за национална историја, 2015.
Вести
Повик за учество на МЕЃУНАРОДЕН НАУЧЕН СИМПОЗИУМ: БАЛКАНСКАТА ИСТОРИОГРАФИЈА И СОВРЕМЕНИТЕ ПРЕДИЗВИЦИ
06.06.2018 -

. повеќе 
THE BEGINNINGS OF MACEDONIAN ACADEMIC RESEARCHES AND INSTITUTION BUILDING (19th - EARLY 20th CENTURY)
19.03.2018 -

. повеќе 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА УМЕТНОСТ, ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛОГИЈА „М.Т. РИЛСКИ“ ПРИ НАЦИОНАЛНАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ НА УКРАИНА
15.03.2018 -

ПРЕЗЕНТАЦИЈА ВО ИНСТИТУТОТ ЗА УМЕТНОСТ, ФОЛКЛОРИСТИКА И ЕТНОЛОГИЈА „М.Т. повеќе 

Завршна сметка за 2017 година
12.03.2018 -

. повеќе 
Завршна сметка за 2016 година
12.03.2018 -

. повеќе 
INTERNATIONAL CONGRESS OF HISTORIAN-SLAVIST (SAINT PETERSBURG, 12 ‒ 17 SEPTEMBER, 2017)
28.12.2017 - International Congress of Historian-Slavist (dedicated to the theme “How to study the history of the Slavic World today?”) was held in Saint Petersburg (Russian Federation) from 12 to 17 September 2017. повеќе 

Финансирано од

Музафер Бислими, Границата на Албанија и манастирот Св.Наум:1912 - 1925 (документи) / Muzafer Bislimi, Kufiri me Shqipërinë dhe çështja e Shën Naumit: 1912 - 1925 (dokumente), Скопје: Институт за национална историја, 2015.

Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ