Институт за национална историја
English
Македонски
 • Насловна
 • За нас
  • Мисија
  • Историјат
  • Раководство
 • Вести
 • Истражување
  • Одделение за античка и средновековна историја
  • Одделение за османско-турски период
  • Одделение за преродбенско-националноослободително движење
  • Одделение за меѓувоениот период
  • Одделение за НОВ и најнова историја
  • Балканолошко одделение
 • Други сектори
  • Документационо одделение
  • Одделение за општи, правни и финансиски работи
 • Студии
  • Постдипломски
  • Докторски студии
 • Публикации
 • Галерија


Институтот за национална историја (ИНИ) е јавна научна установа која се занимава со истражувачка и наставна дејност. ИНИ се фокусира на проучување на историјата на Македонија и поширокиот регион низ сите историски периоди и изведува настава за втор (постдипломски) и трет (докторски) циклус на студии.Македонска Александрида (Извадок од „Славјано - маќедонската општа историја“ од Ѓорѓија М.Пулевски)

Гласник на ИНИ, год. 60, бр.1, Скопје, 2016.

Гласник на ИНИ, год. 60, бр. 2, Скопје, 2016.

Балканот: луѓе, војни и мир. Редакциски одбор Драги Ѓорѓиев и др. Скопје: Институт за национална историја, 2015.

Музафер Бислими, Границата на Албанија и манастирот Св.Наум:1912 - 1925 (документи) / Muzafer Bislimi, Kufiri me Shqipërinë dhe çështja e Shën Naumit: 1912 - 1925 (dokumente), Скопје: Институт за национална историја, 2015.

Драгица Поповска, Споменикот, меморијата и идентитетот, Скопје: Институт за национална историја, 2015.
Вести
Одржани годишни конференции, работилници и одбранети докторски дисертации на студиската програма Културна историја (докторски студии)
20.09.2017 -

Фотодокументацијата од одржаните годишни конференции, работилници и одбранети докторски дисертации на студиската програма Културна историја од трет циклус студии – докторски студии при Институтот за национална историја може да ја превземете од линкот под текстот.

. повеќе 
Македонска Александрида (Извадок од „Славјано - маќедонската општа историја“ од Ѓорѓија М.Пулевски)
20.03.2017 -

Монографијата: Македонска Александрида (Извадок од „Славјано - маќедонската општа историја“ од Ѓорѓија М.Пулевски), подготовка и транслитерација Блаже Ристовски и Билјана Јосифовска - Ристовска (Скопје: Институт за национална историја, 2005), 242 стр. повеќе 

Студиска програма Историја на Македонија (докторски студии)
28.02.2017 -

Потребата од проучувањето на богатото историско минато на Македонија резултираше со иницијативата за студиска група за трет циклус, насловена како „Историја на Македонија“. повеќе 

Известување за собирање на материјали за новиот број на ГИНИ за 2017 година
27.01.2017 -

Почитувани колеги,

. повеќе 
Студиска програма Културна историја на Македонија (докторски студии)
27.01.2017 - Студиската програма Културна историја на Македонија од трет циклус студии - докторски студии на Институтот за национална историја може да ја превземете преку линкот под текстов. повеќе 
Гласникот на ИНИ, бр.1, Скопје 2016 достапен за слободно превземање
02.11.2016 - Од печат излезе Гласникот на Институтот за национална историја, број 1 за 2016 година. повеќе 

Финансирано од

Драгица Поповска, Споменикот, меморијата и идентитетот, Скопје: Институт за национална историја, 2015.

Надворешни врски

ул. Григор Прличев бр.3

1000 Скопје

Република Македонија

тел.: +389 2 3114 078

дир.: +389 2 3115 831

contact@ini.ukim.mk

Контакт
Универзитет „св. Кирил и Методиј“
Државен архив на РМ